Haberler

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi

1. BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR, DESTEK VE

KURUMSAL ÇERÇEVE

1.1.Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine üye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını,  rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricilerinin desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımı yapan Birliklerin yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı ile 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(Tebliğ No: 2017/ 18)” ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır. 

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecektir.

1.3. Tanımlar 

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a) Anaç hayvan: Yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Birlik : Damızlık  Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve üye il birliklerini,

e) Damızlık Koç-Teke: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık koyun-keçi türü erkek hayvanı,

f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

h) Hibe Tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

 ı) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

i) Hibe desteği: Bakanlıkça belirlenecek olan illerde damızlık koç teke üretimine yönelik ağıl inşaatı, makina alet ve ekipman alımı, gerekli durumlarda rehalibitasyonu ile bu işletmelerden damızlık temin eden yetiştiriciye, Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k)İlçe Müdürlüğü : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

l)İl proje yürütme birimi (İPYB):Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri/ hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, , tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşan (Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.) birimi,

m) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK): Valilik oluru ile Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/ hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonunu,

n) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK):  Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,

o) İşletme: Hayvanların damızlık niteliği kazanana kadar barındırıldığı yerleri,

ö) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

p) Ölçekli Kroki: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş, ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten krokiyi,

r) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan, rehabilitasyon inşaatı yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren yerleşim planı ve damızlık koç-teke alımına ilişkin  zaman planını gösterir projeyi,

s) Taahhütname: Birlik-il müdürlüğü ile yetiştirici-il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yararlanıcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,

ş)Tebliğ: Karar kapsamındaki illerde Damızlık Koç Teke Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 15/4/2017 tarih ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/18 numaralı uygulama esasları tebliğini,

t) Termin planı: Proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme sürelerinin gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

u) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ü) Toplam Yatırım Tutarı: Yatırım Projesinin tamamının hibe tutarı ve başvuru sahibi tarafından karşılanacak katkı tutarlarının hepsini kapsayan, KDV hariç genel toplamını,

v) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

y)Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen birlikleri,

z) Yatırım Projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

aa) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek alet ekipman ve makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü, sanayi ve ticaret odası ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

ab) Yer tespiti: Birliğin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ac) Yetiştirici: Bu işletmelerden damızlık hayvan alacak birlik üyesi gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

1.4) Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında Bakanlık İl Müdürlüklerince yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımlar dikkate alınır. İl Müdürlükleri yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

1.5) Kurumsal Çerçeve

a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen onaylı projeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

b) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK)

 1. Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
 2. Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak illerden gelen onaylı projeleri inceleyerek  nihai kararı verir ve ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
 3. Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini,
 4. Desteklenecek projeler için; üst limit belirlemede kullanılacak olan damızlık koyun, hayvan alımı için; damızlık koç teke fiyatı birim fiyatını proje uygulama yılı başlangıcında belirler.
 5. İl Müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.

Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona genel müdür yardımcısı veya ilgili dairenin başkanı başkanlık eder.

c)  Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,  yönetmek ve denetlemekle sorumludur. 

Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini, Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun bulunarak onaylanan proje ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir.  Onaylanarak yatırıma alınan projenin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder ve Ek-16’da yer alan formu yılda bir kez düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.

Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İPDK yetkili ve sorumludur.

ç) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)

1) Valilik oluru ile Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/ hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

2) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan proje ve hak edişleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere il müdürlüğüne iletir.

3) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

d) İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)

1) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri/ hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, , tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşturulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

2) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden konu uzmanı bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

3) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre başvuruların/diğer iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna gönderir.

4) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.

5) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

2.BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

1) İnşaat yatırımı ile kurulacak bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı alan yetiştiriciler için hibe desteklemeleri (Ağrı, Antalya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Ordu ve Van) illerinde uygulanır.

2.2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Yatırım Konuları                                                                Uygulanacak Hibe Oranı(%)

         İNŞAAT

Yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artırımı,                    50                              

         HAYVAN ALIMI    

Damızlık koç-teke alımı                                                                     50

         MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

         Gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtma                          50

2.3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Kurulacak işletmelerden yetiştiriciler, her 50 baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır. Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

Birlik tarafından kurulacak işletme 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik ağıl olmalıdır. Birliğe ait damızlık üretimi için mevcut bir işletmenin bulunması durumunda bu işletmenin kapasitesi 500 başa sahip olacak şekilde artırılabilir, 500 başın üzerindeki kapasiteye sahip işletmeler için yalnızca 500 başlık bölümü için rehabilitasyon yatırımları desteklenir.

2.4. Yatırımlarda destekleme kaynağının planlanması ve kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir.

2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma

            2.5.1. Yatırım Konuları ve Alternatifleri

Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır.

        Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla yatırım konularında yer alan konulardan en az bir tanesi yer almalıdır. Söz konusu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir.

         

Yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER

YATIRIM KONULARI

ALTERNATİF 1

Yeni yatırım *

İnşaat yapımı

Ağıl yapımı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatları

Makina, alet ve ekipmanlar(gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtma)

ALTERNATİF 2

Faal Ağıl var

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Ağıl Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatları veya bunlardan herhangi biri

Makina, alet ve ekipmanlar(gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtma)

ALTERNATİF 3

Faal Ağıl var

Makina, alet ve ekipmanlar

Gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtma

ALTERNATİF 4

Faal Ağıl var

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Ağıl Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatları veya bunlardan herhangi biri

Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

(*) Yeni yatırım projelerinde iki yatırım konusunda da başvuru yapılması zorunludur.

2.5.2. Desteklemeden Yararlanma

          Hibe programı için projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan birlikler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Yeni inşaat veya rehabilitasyon ile kapasite artışı yapacak birliklerin belirtilen hibe desteklemesinden yararlanması için il müdürlüğüne 500 baş damızlık koç- teke yetiştirip karar kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiricilere satışını yapacağına dair ( Ek-19) taahhütnameyi verir. Her birlik, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz. Birliklerce kurulacak işletmelerden hayvan alımı yapacak birlik üyesi yetiştiriciler, sadece o ildeki işletmeleri için koç-teke alımı yapabilirler.

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvurunun Yeri ve Zamanı

Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı yaptıracak olan birlikler, başvuruda aranacak belge ve bilgiler  ile birlikte 2017 yılı için 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvururlar. 2018-2019 yılları için başvuru zamanı projenin uygulanacağı iller belirlendikten sonra açıklanacaktır.

 Yetiştiriciler kurulacak işletmelerden damızlık koç teke alımı için başvuruları il müdürlüklerine yaparlar. Başvuru sürecini il müdürlükleri belirler. İl Müdürlükleri, Bakanlığın nihai onayından sonra hak sahibi yetiştirici listelerini il birliğine bildirir.

3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

            Kararda belirtilen hayvan alımı dışındaki yatırım konularını gerçekleştirmek üzere belirlenen illerdeki Birlikler, hayvan alımı için ise o ildeki birliğe üye, anaç hayvanları Türkvet veri tabanına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

            Yetiştiriciler,  her 50 baş anaç koyun- keçi için 1 baş koç/ teke olmak üzere en fazla beş baş koç-tekeye başvurabilir.

3.3) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

 1. Başvuru yapacak birliklerin merkez birliğine üye olması,
 2. Yeni işletme kuracak veya rehabilitasyon ile kapasite artırımı için başvuracak birliklerden damızlık koç-teke yetiştireceğine dair taahhütname,( Ek-6)

 1. Yatırımcılar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

ç) Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapan Birliklerin, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurul ve/veya organlarından karar alması gerekmektedir.

                 3.4) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları ve kamu görevlileri,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan birlikler, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgi kapsamına giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir. 
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

             ç)Birlik mevzuatı kapsamında dağılma sebepleri oluşan mahkeme kararları ile kesinleşmiş borcu olan ve icra takibi başlatılan birlikler,

            d)FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bağlantısı olan/hüküm giyen/hakkında soruşturma açılanlar,

          e) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler/hakkında soruşturma açılanlar,

           f)  b, ç, maddeleri için birliklerden taahhütname kapsamında beyan, d ve e maddeleri için hayvan alımı yapacak yetiştiricilerden belge istenir.

3.5) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu, (İnşaat için)
 2. Ek-3’de yer alan Ön Proje Formu, (İnşaat için)
 3. Ek-4’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (İnşaat için)

ç) Ek-5’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, (Birliklerce işletmeye koç-teke alımı planı,  İnşaat planı)

 1. Hayvan alımı için, gerçek veya tüzel kişilere ait Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığı,

 1. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 10) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.

 1. Yeni inşaat ve Rehabilitasyon inşaatı yaptıracak işletmelerde;  yatırım yerini birliğe ait olması veya kamu arazisine yatırım yapılacaksa en az 10 yıllık kira sözleşmesi istenecektir.

 1. Hayvan alımı için tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı ile yetki verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişilerin birlik üyelik kaydı, nüfus Cüzdan fotokopisi

            4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1)Sunulacak Teknik Destek

a) Desteklemeye başvuracak birlikler ile kurulacak işletmelerden koç-teke alımı yapacak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

            b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

            c) Hibe programına ait uygulama rehberleri ile başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar, illerde bulunan İl Proje Yürütme Biriminden temin edilebilir.

İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Proje yürütme-yönetim birimi çalışanları, uygulama  rehberinde yer alan konularla ilgili proje hazırlayamaz!

ç) Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar vb. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize edilecektir.

d) Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İl Müdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

4.2)Başvuruların Yapılması

a) Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı yaptıracak olan birlikler başvuruda aranacak belge ve bilgiler  ile yatırımın yapılacağı yerdeki  İl Müdürlüğüne başvurur. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

b) Birliklerce yetkilendirilen kişinin dosyanın teslimi esnasında hazır bulunması şarttır.

c) Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de birlik tarafından muhafaza edilir.

d) Hayvan alımı yapacak yetiştiriciler, başvuru dilekçesi ve ekindeki Türkvet’ten alınan hayvan listesi ile başvurur. Dilekçeye ait başvuru tarihi ve evrak numarası verilir. Bu işlem sonucu evrak numarası ve tarihi aynı zamanda başvuru sahibine de verilir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

4.3. Başvuru Dosyalarının Hazırlanması

            a)Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı yaptıracak olan birlikler başvuru dosyası, Hibe Başvuru Formu(Ek-1) ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

            b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın birliklere geri iade edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

            c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

            ç) Başvurunun eki olan tüm belgeler birliklerce yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

d) Hayvan alımı yapacak yetiştiricilerin başvuru dilekçesi ve ekindeki Türkvet’ten alınan hayvan listesi ile belirtilen başvuru zamanlarında müracaatı yeterlidir.

            4.4)Başvuruların İncelenmesi

a) İPYB birlikçe yapılan başvuruyu sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. İPYB, teknik yönden uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla birliğe süre verir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve İl Müdürlüğünce yazılı olarak birliğe bildirilir. Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini birliğe yazı ile bildirilir. Başvurunun, başvuru koşulları açısından uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir.

 b) İPYB, müracaatta yer alan destekleme konusunun ve kapasitesinin uygunluğuna, gerekli şartları taşıyıp taşımadığına dair bir rapor hazırlar ve imzalar.

 c) İPYB, işletmenin kurulması sonrası hayvan alımı yapacak yetiştiricilerin başvurusunda belirtmiş olduğu anaç hayvan varlığını ve hayvanların Türkvet veri tabanında kayıt durumlarını inceleyerek gerekli şartları taşıyan veya taşımayan başvuruları içeren bir rapor hazırlar ve imzalar.

           

            4.5 Başvuruların Değerlendirilmesi

a)Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı yaptıracak olan birliğin başvurusuna ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu İPDK tarafından onbeş gün içerisinde değerlendirir ve yatırıma uygun bulunan başvuru onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Yatırıma alınmayan veya uygun bulunmayan proje resmi yazı ile birliğe bildirilir.

b) Hayvan alımı yapacak yetiştiricilere ait başvurular, İPDK’ca Ek-20’deki tabloya göre 500 baş koç-teke sayısını geçmeyecek şekilde değerlendirilir. Nihai karar listesi onaylanarak il müdürlüğüne bildirilir. (İPDK başvuru yoğunluğuna göre değişik zamanlarda toplanarak karar verebilir. Projenin uygulandığı ildeki yetiştirici talebi yetersiz kalırsa proje kapsamındaki diğer illerdeki yetiştiricilerin talebi dikkate alınabilir.)

c) İl müdürlükleri, İPDK’ca onaylanan birlik başvurularını/yetiştirici listesini Genel Müdürlüğe gönderir.

d) Genel Müdürlüğe gönderilen birlik başvuruları ve yetiştirici listeleri MPDK tarafından onbeş gün içinde bütçe imkânları doğrultusunda incelenerek onaylanır ve Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine gönderilir.

5.BÖLÜM

BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME

            5.1) Yatırıma Alınma

            a) İl Müdürlüğü, MPDK tarafından yatırımı onaylanmış olan birliğe resmi bildirim yapar. Hangi yatırım konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılır. İnşaat tatbikat projelerinin hazırlanmasını ve hazırlanan projelerin 30 (otuz) gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile ister. (Ek-9 da inşaatlar için belirtilen belgeler dosya muhteviyatında olmalıdır). Eksikliklerin tespiti halinde yatırımcıya bunları tamamlaması için 10 gün ek süre verilir.

            b) İnşaat yatırımı için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama süresi içerisinde alınması birliğin sorumluluğundadır.

            c) Süresi içinde yatırım projesini ve eklerini sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen birliğin hibe desteklenmesinden yararlanma hakkı kaybolur. Bu durum yazı ile birliğe bildirilir.

           

            5.2) Yatırım İçin Uygun Bulunanlardan İstenecek Belge ve Bilgiler 

a) Yeni İnşaat Yaptıracak İşletmeler

 1. Yatırım Projesi İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli projeler, İPYB tarafından teknik yönden incelenir. Uygun bulunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünce (projenin yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüğü) kabul gören projelerin mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (2 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır) olacaktır.
 2. Proje başvuru yılı içindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan  “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri,
 3. Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüş yazısı veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
 4. Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)
 5. Gübre sıyırıcı ve ekipmanları ile yem kırma, karma ve dağıtma makine alımı için proforma fatura,
 6. Birliklerce yeni inşaat yapımı için hazırlanacak yatırım projelerinde; makine olarak gübre sıyırıcı ve ekipmanları dâhil, diğer yem kırma, karma ve dağıtma ile inşaat birlikte yer alabilir.
 7. Ağıl projelendirmede temel göstergeler için “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” de belirlenmiş olan esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

b) Rehabilitasyon İnşaatı Yaptıracak işletmeler

1) Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)

2) Gübre sıyırıcı ve ekipmanları ile yem kırma, karma ve dağıtma makina alımı için proforma fatura,

3) Birlik hangi yatırım konusunu gerçekleştirecek ise o konu veya konular proje içinde yer almalıdır.

4) Rehabilitasyon inşaatı projelerinde; makine olarak gübre sıyırıcı ve ekipmanları dâhil, diğer yem kırma, karma ve dağıtma ile inşaat birlikte yer alabilir.

c)Yatırım Tablosu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

 1. İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” ve poz numaralarına göre hazırlanan cetveller esas alınacaktır.

 (a)Damızlık koç-teke yeni inşaat yatırımlarında(*), inşaat yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen damızlık koyun fiyatı üzerinden proje kapasitesinde belirtilen toplam damızlık hayvanların %50 sini geçemez. (Örnek: 500 başlık yeni ağıl inşaatı için :500 baş x 1.000 TL = 500.000 TL yatırım bedeli, buna karşılık alabileceği maksimum hibe miktarı ise 500.000 TL x 0.50 = 250.000 TL olacaktır).

Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından sağlanır.

b) Damızlık koç-tekelerin güncel tutarı her yıl Bakanlık MPDK tarafından belirlenen damızlık koç-teke birim fiyatının proje kapasitesi ile çarpımı sonucu bulunan toplam miktardır. Toplamda bu tutarın %50’si hibe olarak verilir. Bu işletmelerden koç teke alacak yetiştiricilerin hayvan sayısı dikkate alınarak koç için 1500TL/baş, teke için 1400 TL/ olup, (Örneğin 5 baş koç alan bu yetiştirici 5*1500=7500 TL tutarının 7.500*0,50=3.750 TL hibe bu yetiştirici için uygulanır.)

(*) Ağıl rehabilitasyon/kapasite artırımı inşaatlarında yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen yeni inşaat yatırım hibe tutarının % 50’sini geçemez.  (Yeni inşaatlarda 500 baş kapasite için belirlenen hibe tutarı 250.000 TL olup,  Ağıl rehabilitasyon/kapasite  artırımı için hibe tutarı  250.000*0,50=125.000 TL’dir.) rehabilitasyon/kapasite artırımı inşaatlarında verilecek hibe tutarının üst sınırını aşan onarımların diğer kısmı birlikçe karşılanır.

3)Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

4)Desteklenecek projeler için üst limit belirlemede kullanılacak olan damızlık koyun birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

5)Ağıl, yeni inşaat ve rehabilitasyon inşaatlarında MPDK tarafından belirlenmiş olan damızlık koyun fiyatı esas alınacaktır.

6) Projenin Uygun Olmayan Maliyetleri; Destekleme kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayan bazı maliyetler aşağıdaki gibidir.

 1. Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
 2. Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri,
 3. Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri,

                   ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapılarının maliyetleri,

 1. Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden sayılamaz.  

ç) Yatırımcıların Sorumlulukları 

1) Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler İl Müdürlüğünü bağlamaz.

2) Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb.) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır.

3) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine dikkatle uyulacaktır.

4) Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun araçlarla (tabela, vb.) görünürlüğü sağlanacaktır. Söz konusu tabelalar en az 100 cm X 75 cm ebatlarında olup, üzerinde “ BU TESİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPTIRILMIŞTIR” ibaresi bulunacaktır.

5) İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar sağlanacaktır.

6) Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

d)Yatırım Projesi Değişikliği ve Erteleme

1) Birliklerin, projelerini İl Müdürlüğünce onaylanmış şekli ile uygulamaları esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebepler söz konusu olursa uygulamanın herhangi bir safhasında değişiklik yapılabilir.

2) Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler İl Müdürlüğünün ön onayı alınarak yapılır.

3) Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:

 1. Birliklerin taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.
 2. Proje değişikliği projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.
 3. Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.

               ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller([*]) dışında 1 (bir) yılda tamamlanması esastır.

 1. Projede termin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.
 2. Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde, uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımın tamamlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bu uzatmanın yapılabilmesi için birlikçe belirtilecek gecikme nedenini belgelemesi gerekir.
 3. Projenin temel amacını etkilemeyen değişiklikler;
 1. Faaliyetlerde yatırım tutarı ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler,
 2. Proje koordinatörü ve yöneticisinin değişikliği,
 3. Banka hesabı değişikliği,
 4. Adres ve telefon numarası değişikliği,
 5. Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
 6. Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi gibi değişiklikler, İPDK yetkisiyle yapılabilir.

e) Yatırıma Başlama ve Uygulanması

 1. Birlik, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini Karar,  Tebliğ ve Rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek yer tespiti raporuyla uygulamaya başlar. Projesi uygun görülüp yatırıma başlaması için onay verilen yatırımcı en geç bir ay içerisinde yer tespitini yaptırmak zorundadır. Aksi halde bir ay içerisinde yer tespitini yatırmayan yatırımcının projesi iptal edilecektir.
 2. Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında Yatırım İle İlgili Bilgiler formu( Ek-4) düzenlenir. Yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir. Yatırım yeri tespitinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden konu uzmanı harita mühendisi/teknikeri Valilik oluru ile görevlendirilip, ilgili eleman ile birlikte tespit yapılıp, tutanak imza altına alınacaktır.

      3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi İPYB tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak denetimlere ilişkin olarak EK-8’de belirtilmiş olan Ara Rapor Tutanağı düzenlenir.

4) Uygulamaların kararname,  tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.

5) İnşaat projelerinde yatırımın projeye uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İPYB raporu doğrultusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır, 30 gün içinde İPYB tarafından tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

6) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin talebi üzerine İl Müdürlüğünün görevlendireceği konu uzmanı teknik elamanın vereceği rapora göre Bakanlık karar verir.

7) İnşaat işlerinin başlangıcından bitimine kadar her aşamasında yapılan işlemler ile yetiştiricilere verilecek damızlık koç-tekelerin fotoğrafları CD ortamında Bakanlığa gönderilir.

6.BÖLÜM

HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ

  6.1) Hak Edişe Müracaat ve Değerlendirme

 1. Yatırımın süresi içinde tamamlanmasını takiben birlik, hak edişlerin düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne müracaat eder.
 2. Damızlık koç ve teke alımı gerçekleştiren yetiştiriciler İl Müdürlüğüne dilekçe ve İl Müdürlüğü ile karşılıklı imzalanacak olan taahhütname ile başvurur.
 3. İPYB, hak ediş belgelerinin düzenlenmesi için yerinde tespit yapar. 

6.2) Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Onaylanması

a) Genel Esaslar

 1. Onaylanan yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenir.
 2. Birlik, damızlık olarak sattığı hayvan ve yetiştiricilere ait bilgileri il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce yetiştiricilerce alımı yapılan koç-tekelerin icmalleri yılda en fazla üç dönem halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gönderilen icmallerin ödemeleri yılda en fazla üç seferde yapılır.
 3. Kurulan işletmelerden yetiştiricilerce hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvan alımı yapan yetiştiricilerin işletmelerine getirildikten sonra yapılacak kontrollerin ardından hak ediş düzenlenir. Hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek rapor esas alınır.
 4. İnşaat hak edişlerinin hazırlanmasında en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.
 5. Birlik inşaat için hibe hak edişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmek zorundadır.  İbraz etmediği sürece hak ediş düzenlenmez. İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan ve düzenlenen rapor neticesinde hak edişler İPDK tarafından (Ek-14) onaylanır.

b) İnşaat İşleri İle İlgili Hak ediş Düzenlenmesi

 1. Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.  Yapılacak ağıllar; bölgelerin özelliğine göre kapalı veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir.
 2. Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını veya rehabilitasyon inşaatlarını kapsayacaktır.
 3. İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar destekleme kapsamı dışındadır.
 4. İnşaatların hak edişleri başvuru anındaki proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan cetveller üzerinden fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-12) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından sağlanır. 
 5. İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte konu uzmanı bir teknik elamanın (mühendis/tekniker) imzası mutlaka bulunacaktır.

c)Gübre Sıyırıcı, Yem Kırma, Karma ve Dağıtma İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi:

1)Gübre sıyırıcı sisteminin uygun bir şekilde montajının yapılıp yapılmadığı, Gübre Sıyırıcı, Yem Kırma, Karma ve Dağıtma teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve nakli ile ilgili belgeler incelenir.

2)Hibe desteği ödemesinde yer alan makina, alet ve ekipmanlar; yem kırma, karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin üst limit fiyatı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, Sanayi ve Ticaret Odası uzmanı ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan ve Valilikçe onaylanmış fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Harcamalarda KDV’siz fatura bedeli esas alınır.

3)Proje kapsamında yer alan makina, alet ve ekipmanların yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli olması gerekmektedir.

ç) Hayvan Alımı İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi

 1. Damızlık koç-tekeler Ek-13’de yer alan şartları taşımalıdır.
 2. Birlikler tarafından üreticilere yapılacak damızlık koç-teke satışlarında ödemeye esas olmak üzere fatura tanzimi zorunludur.
 3. Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.
 4. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında birlik beş yıl süre ile beş yüz baş kapasite damızlık koç-teke yetiştiriciliği konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

5)Koç - tekeleri alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

6.3) Hak Ediş İcmallerinin Düzenlenmesi

 1. Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde (Ek-14,Ek-15) yer alan Ödeme İcmal Cetveli düzenlenir. İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanır ve hak edişlerin birer suretleri ve ödeme kalemleri raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
 2. Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir
 3.  Damızlık erkek materyal alımı gerçekleştiren yetiştiricilerin hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli yılda 3 kez olmak üzere düzenlenerek İPDK tarafından onaylanır ve ödenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

             ç) İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde; Proje kapasitesinde Bakanlıkça belirlenen küçükbaş damızlık hayvan birim fiyatlarının çarpımından elde edilen tutar esas alınır. Ancak, ödeme icmal bedelinin Bakanlıkça belirlenen damızlık hayvan fiyatını geçmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 1. İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, her takvim yılı için damızlık koyun ile hayvan alımında damızlık koç-tekenin KDV hariç birim fiyatları Merkez proje değerlendirme komisyonunca (MPDK) belirlenir.
 2. 2017 yılı yeni inşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedellerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere damızlık koyun birim fiyatı KDV hariç 1.000 TL olarak uygulanacaktır. Yetiştiricilerin alacakları koç-tekelerin fiyatları ise koç için 1.500 TL ve teke için 1.400 TL olarak uygulanacaktır.
 3. Ödeme İcmal Cetveli, Genel Müdürlükçe incelenir ve uygun bulunanlar için yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hak ediş belgesi bankaya gönderilir.
 4. Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
 5. Hakediş dosyasında bulunması gereken belgeler

Damızlık erkek materyal alımları için;

1) Birliklerce düzenlenen Fatura

2) Teslim-Tesellüm Belgesi (Ek-18)

3) Türkvet’e kaydedildiğini gösteren belge,

4) Damızlık erkek materyal raporu,

5) Damızlık erkek materyallere ait fotoğrafları içeren CD.

6) İPDK onaylı ödeme icmal cetveli (Ek-14)

İnşaat Hakedişleri için:

1) İnşaat durum raporu,

2) Poz numaralarına göre hazırlanmış inşaat metraj özetleri

3) İPDK onaylı ödeme icmal cetveli (Ek-14)

4) İşletme inşaat yatırımının tüm aşamalarını içeren fotoğrafların olduğu CD.

7. BÖLÜM

TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER

7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler

                 a)Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında inşaat yatırımları için 5 (beş) yıl ve damızlık alımlarında 2 (iki) yıl süreyle yılda en az iki defa işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tespit edilir.

                 b)Anaç hayvan varlığı ve hibe kapsamında alınan erkek hayvanların kayıtları Türkvet kayıt sisteminden sorgulanacaktır.

                 c)Yapılan denetim sonuçlarıyla ilgili Dönem raporu ( Ek-16 ) yılda bir defa Genel Müdürlüğe ve görevli personelin e-posta adresine bilgilendirme amaçlı olarak gönderilecektir.

       ç) Kurulan işletmelerden hibe desteğinden yararlanarak koç ve tekeleri alan yetiştiriciler mücbir sebepler dışında iki yıl kendi işletmesinde tutarak işletme faaliyetlerini devam ettirmek zorundadır.

                 d) Yapılan denetimlerde, birliklerce kurulan işletmelerde noksanlık tespit edilirse Bakanlık İl Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi için 1 aylık süre verilecektir. Verilen süre sonunda eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır. Kurulan işletmelerden hibe kapsamında hayvan alımı yapan yetiştiriciler işletmelerinde tutmak zorunda oldukları koç-tekelerin ölmesi, kaybolması vb. gibi durumlarda il/ilçe müdürlüğüne haber vermek zorundadır. Bu hayvanların satılması veya proje amacı dışında kullanılması durumunda hukuki süreç başlatılır.  e)Yatırımcı Bakanlık İl Müdürlüğünün bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklik yapamaz.

                 f) Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

                 g) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

8. BÖLÜM

EKLER

EK-1 Hibe Başvuru Formu

Ek-2 Hayvan Alımı Yapan Yetiştirici Dilekçe Formu

EK-3 Ön Proje Formatı

EK-4 Yatırım İle İlgili Bilgiler

EK-5 Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK-6 Taahhütname (İnşaat Yatırımı için)

EK-7 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı

EK-8 Ara Rapor Tutanağı

EK-9 İstenen Belgeler ( Yatırıma Alınan Projelerde Dosyada Olması Gereken Belgeler )

EK-10 Aidiyet Belgeleri ( Hayvancılık İşletmesinin Aidiyetini Gösterir Belgeler )

EK-11 Yatırımların Uygulanmasına Yönelik Uygun Görülen Proje

EK-12 Onaylanan Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK-13 Damızlık Koç-Teke Sağlık ve Teknik Şartları

EK-14 Ödeme İcmal Cetveli ( Hayvan Alımı Hariç )

EK-15 Ödeme İcmal Cetveli ( Hayvan Alımı )

EK-16 Dönem Raporu

EK-17 Damızlık Koç Teke Teslim-Tesellüm Belgesi

EK-18 Taahhütname ( Yetiştirici Tarafından Koç Teke Alımları İçin )

EK-19 Taahhütname ( Birlik Tarafından Koç Teke Alımları İçin )                                                                                                                                                                       

EK-20 Değerlendirme Puan Kriterleri ( Hayvan Alımına Müracaat Edecek Gerçek/Tüzel Kişilere Ait    Sıralamayı Belirlemek İçin )

EK-1

…………………………………….. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

HİBE BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No/ Vergi No

Adresi

Telefon/Faks Numarası

İşletmenin Adresi (il-ilçe-köy/mahalle/koordinatları)

Projenin adı

Projenin Kapsamı

Projenin Kapsamı (*)

Yeni Yatırım

Kapasite Artırımı

Yeni İnşaat-Kapasite artırımı/rehabilitasyon

Makine Alet-Ekipman Alımı

(*)  Kapasite artırımı ve rehabilitasyon projeleri için başvuracak yatırımcılar hangi konuda başvuru yapacaklar ise o konuyu işaretleyeceklerdir.

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı ile 15/4 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(Tebliğ No: 2017/ 18)” ve Uygulama Rehberinde yer alan şartları kabul ettiğimi ve başvuru formumun bu kapsam da değerlendirilmesini arz ederim.

Başvuru Yapan Birlik Adına Yetkili Kişi

İmza/Kaşe

İl Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Başvuru Tarihi/Saati

Başvuru Konusu

Evrak Kabul Sorumlusu

Yeni inşaat

Rehabilitasyon İnşaatı

Ek-2

HAYVAN ALIMI YAPAN YETİŞTİRİCİ DİLEKÇE FORMU

…………………………………….. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

………. İlinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktayım. 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı, 15/4 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(Tebliğ No: 2017/ 18)” ile Uygulama Rehberindeki şartları kabul ettiğimi ve bu kapsamında kurulan ……….. İli Damızlık  Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden …..baş koç ve/veya teke hibe desteğinden yararlanmak istiyorum. İşletmemde güncel olarak bulunan hayvan sayısı ekte sunulmuştur. …../…../…..

Gereğini arz ederim.

Başvuru Yapan Yetiştirici

Adı ve Soyadı

İmza/Kaşe

Adres

Eki: Türkvet’ten  alınan hayvan listesi (… Sayfa)

Not: Başvuruyu yapan yetiştiricinin işletmesinin yatırım yapılan ilde küçükbaş yetiştiriciliği yapıp yapmadığı İl Müdürlüğünce kontrol edilecektir.

EK-3

ÖN PROJE FORMatı

YATIRIMCI KURULUŞUN:

a) Başvuruyu yapan yetkili kişinin adı ve soyadı                  :          

b) Yetkili kişinin T.C. Kimlik Numarası                   :

c) Birliğin Vergi Numarası                            :

d) Birliğin Adı                                               :

e) Açık Adresi                                               :

f) Telefon No.                                    :

g) Faks No.                                        :

h) Ada, Pafta ve Parsel No.               :          

Birlik Yönetim Kurulu                

Adı soyadı                                               Görevi

1-

2-

3-

.

 1- Hayvancılık İşletmesinin  Faaliyet alanı ve kapasitesi:

     Hayvancılık İşletmesindeki

     Hayvan Barınaklarının (Ağıl)                                                      Tipi     

         Kapasitesi

                                                                                                                     

2- Hayvancılık İşletmesinin Bulunduğu Arazinin Niteliği    :

3-Hayvancılık işletmesinde içme ve kullanma suyunun

nereden temin edileceği /edildiği                                          :

4-Arazi varlığı                                                           :

5-Tarım makineleri varlığı                                                     :

6-Yem bitkileri ekiliş yapıp yapmadığı                                 :

7-Hayvan sayısı                                                                     :

8-Birliğin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı        

EK-4

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Yatırım yerinin açık adresi

Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kamudan kiralık ise;

Mal Sahibi kurumun adı

Kiralık yerin adresi

Kira Kontratına göre kiralik arsa veya binanin kiralama süresinin başlangiç ve bitiş tarihi

Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatının yapılacağı arsa veya arazinin alanı (m2)

Yatırım yapılacak yerin onaylı tapu fotokopisi

Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatının yapılacağı binanın kapalı alan büyüklüğü ( m2 )

Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının, kiralık arazi ve  bina için 5 yıl olması zorunludur.

 1. Yatırımın konusu                               :……………………………
 2. Yatırıma başlama tarihi                      :……………………………
 3. Yatırımın bitiş tarihi                          :……………………………
 4. Projenin kapasitesi                             :……………………………

EK-5

TAHMİNİ SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

TAHMİNİ SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi (tahmini)

Yatırımın konusu 

Yatırım Tutarı

(TL)

Hibeye Esas Yatırım Tutarı (TL)

Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)

Hibeye Esas Oran (%)

Yeni İnşaat veya Rehabilitasyon İnşaatı

50

Makine alet-ekipman alımı

50

TOPLAM

Birlikçe kurulan işletme yatırımlarında, yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatının yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen güncel tutarın toplamını geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından karşılanır.

TERMİN PLANI

Faaliyetler

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yasal izin ve ruhsatların alınması

Yeni İnşaat veya Rehabilitasyon İnşaatı

Damızlık Erkek Materyal (Boğa/Koç- Teke) Alımı *

*: Birliklerce kurulacak işletmeye inşaatın tamamlanmasına müteakip koç-teke alımının gerçekleşeceği zaman yukarıda belirtilecektir.                      

                                                                                                                                                                                            EK-6

TAAHHÜTNAME

(İnşaat Yatırımı için)

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yer alan hibe destekleme konularından yeni inşaat ve rehabilitasyon inşaatı için …………………….…. İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne birlik adına müracaatımız sonucu Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirlenen kurallar kapsamında Yeni ağıl inşaat projesi/Ağıl  rehabilitasyon inşaatı projesi hibe destekleme başvurumuz kabul edilmiştir.

 1. Yatırım projesini Birliğin sorumluluğu altında gerçekleştirmeyi,
 2. Birliğe tebliğ tarihinden itibaren yatırım termin planına uygun süresi içinde tamamlamayı,
 3. Yatırımların bitirilmesi sonrasında hak edişe müracaat etmeyi,
 4.  Destekleme dışındaki yatırım kaynağını karşılamayı,
 5.  Yatırım projesindeki standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ilkelerine uymayı,
 6. Projede yer alan ve destekleme dışında tutulan iş ve işlemleri ayni katkı olarak karşılamayı,
 7. Yatırımdan vazgeçtiğimiz veya mücbir sebep dışında tamamlayamadığımız hallerde desteklemeden yararlanmayacağımı,
 8. Saklanması gereken belge ve bilgileri 5(beş) yıl süreyle birlikçe muhafaza edeceğimizi,
 9. Proje aşamasından inşaat başlamasına kadar yapacağım her türlü revize işlemini zamanında İl Müdürlüğüne bildireceğimizi,
 10. Yatırım esnasında meydana gelebilecek iş kazalarından birliğin sorumlu olacağını,
 11.  Bakanlık ve diğer kamu görevlilerin yapacağı denetimlerde her türlü kolaylığı sağlayacağımızı,
 12. Hibeden yararlandığım konular çerçevesinde işletme faaliyetlerimi tam kapasite ile 5(beş) yıl süre ile devam ettireceğimizi,
 13. İstenen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimizi,
 14. Yatırım için gerekli yasal izinleri almayı,
 15. Tarafımıza sağlanan desteği hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi ve temlik koydurmayacağımızı,
 16. Yatırım yerinin davalık olmadığını, olması durumunda desteklemeden yararlanmamayı,
 17. Gerçek dışı veya sahte belge tanzim edilmesi hallerinin tespitinde destekleme dışında tutulacağımızı ve sorumlu olduğumuzu,
 18. Birlik yönetiminin dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dâhil olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin tespiti halinde destekleme dışında tutulacağımızı veya ödenen desteklemeyi iade edeceğimizi,
 19. Uygulama rehberinin “3.4 Desteklemeden Yararlanamayacaklar Olanlar” bölümünün (e) (Tekrar kontrol edelim.) maddesine uygun hareket edeceğime, etmediğim takdirde ödenen desteklemeyi iade edeceğimizi,
 20. Taahhütlerimi yerine getiremediğimiz durumlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aldığım destekleme miktarını ödeyeceğimizi,
 21. Aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini,
 22. Başvuru ve yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Bakanlıkça verilen desteklemenin ve yatırım programının iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz. ... / .... / 2017.

YATIRIMCI                                                                                                                     İL MÜDÜRLÜĞÜ

Birlikçe Yetki Verilmiş Kişinin                                                                                       Adı-Soyadı / İmza

Adı-Soyadı / İmza                                                                                                          

EK-7

YATIRIM YERİ TESPİT TUTANAĞI

 • Projenin adı                :…………………………...........
 • Projenin adresi           :…………………………...........
 • Projenin konusu         :…………………………...........
 • Başvuru sahibi            :…………………………...........
 • Proje No                     :…………………………...........

Aşağıda imzaları bulunan kişiler yukarıda belirtilen proje mahalline giderek yerinde gerekli incelemeleri yapmış, tapunun ………. ada ……….parseline kayıtlı taşınmaz üzerinde önerilen yatırım projesinin uygulanabileceği belirlenmiştir. Söz konusu taşınmaz mevcut haliyle fotoğraflanmıştır. Kararname, Tebliğ ve Proje uygulama rehberi hükümlerine uygun olarak projenin yürütülmesi konusunda yatırımcıya gerekli tavsiyelerde /uyarılarda bulunulmuştur.  İş bu tutanak taraflar arasında 3 nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. Tarih ……/…../……

                                                                       Konu Uzmanı

İPYB Üyesi                İPYB Üyesi                Teknik Eleman                                   Yatırımcı

Adı soyadı                  Adı Soyadı                 Adı soyadı                             Adı soyadı

Unvanı                          Unvanı                          Unvanı

Yer tespitinde konu uzmanı teknik elemanı bulundurulacaktır. Yatırım yerine ait değişik konumlarını yansıtan fotoğraflar yer alacaktır. Yerin koordinatlı krokisi eklenecektir. Yatırımcı adına imza atacak kişi birlikçe yetki verilmiş kişi olmalıdır.

EK-8

ARA RAPOR TUTANAĞI

 • Projenin adı                  :…………………………...........
 • Projenin konusu            :…………………………...........
 • Projenin adresi              :…………………………...........
 • Başvuru sahibi              :…………………………...........
 •  Proje No                      :…………………………...........
 • Proje başlama tarihi      :…………………………...........
 • Proje bitiş tarihi            :…………………………...........
 • Rapor dönemi               :…………………………...........
 • Rapor tarihi                   :…………………………...........

İPYB Üyesi                                                                         İPYB Üyesi                                                         Yatırımcı

Adı soyadı                                                                         Adı Soyadı                                                         Adı soyadı

  Unvanı                                                                                Unvanı

Bu bölüm şu alt başlıklar halinde hazırlanabilecektir.

1. Rapor dönemi içerisinde gerçekleşmeler.

2. Rapor dönemi içerisindeki gerçekleşmeler.

3. Uygulamada gerçekleşen fiziki gerçekleşmeler (planlama ve gerçekleşme karşılaştırılacak)

EK-9

YATIRIMA ALINAN PROJELERDE

DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
 2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 3. Yeni inşaat ve rehabilitasyon inşaatı inşaatı için Ek-6’te yer alan Taahhütname,
 4. Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-10 da yer alan aidiyet belgesi,
 5. Kamudan kiralık işletmelerde en az 10(on) yıllık kira kontratı,
 6. Birliği temsil ve imzalamaya yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Birliğin sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği,
 8. Birliklerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,
 9. İnşaat ruhsatı
 10. Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer)
 11. Termin Plan Tablosu(Ek-12)
 12. Gübre sıyırıcısı, yem kırma, karma ve dağıtma makinesine ait proforma fatura

(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.)

EK- 10

HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN AİDİYETİNİ GÖSTERİR BELGELER

 1. Hayvancılık işletmesinin kurulduğu arazi birliğe ait ise; tapu veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,

 1. Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın, yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belgeler istenecektir.

 1. Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından hayvancılık işletmesini kuran veya kuracak birliğin bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, (ecr-i misil yani işgal bedeli- ceza bedeli kabul edilmeyecektir.)

4) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, hayvancılık işletmesini kuracak veya kuran birliğin bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

5) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

6) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait ise muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

7)   Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı hayvancılık işletmesi arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise;

-Maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve hayvancılık işletmesi arazisinin başvuruda bulunan birlik tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

8) Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi kadastro geçmeyen birimlerde (köy/mahalle) arazinin bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca hazırlanan, arazi yer tespiti ile kurulu işletmelerde üzerinde hayvancılık işletmesinin olduğunu gösterir, İl/İlçe Tespit Komisyonu ve birlikçe yetki verilmiş kişi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   EK-11

……......…. İLİ DAMIZLIK KOÇ-TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİ

YATIRIMLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK UYGUN GÖRÜLEN PROJE

DESTEKLEME KONULARI

Başvuru Tarihi

Başvuruyu Yapan Birlik

Vergi No

Makine Ekipman Alımı (Yem Kırma, karma ve dağıtma/Gübre sıyırıcı

Yeni İnşaat Yatırımı (Ağıl)

Rehabilitasyon İnşaatı( Ağıl)

TOPLAM DESTEK TUTARI (TL)

TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL)

Destek Miktarı (TL)*

Destek Miktarı (TL)*

Destek Miktarı (TL)*

* Ek-5 tablosundan yararlanılacaktır.

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

 İPDK

 BAŞKANI

 

EK-12

ONAYLANAN SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi                                  

Yatırımın konusu 

Yatırım Tutarı

(TL)

Hibeye Esas Yatırım Tutarı (TL)

Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)

Hibeye Esas Oran (%)

Yeni İnşaat veya kapasite artırımı/rehabilitasyon

50

Makine alet-ekipman alımı

50

TOPLAM

Not :Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş toplam inşaat alanını belirtilen ölçekli bir yerleşim planı eklenecektir.

İşletme yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen güncel tutarın toplamını geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.

TERMİN PLANI

Faaliyetler

Aylar (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yasal izin ve ruhsatların alınması

Yeni İnşaat veya rehabilitasyon inşaatı

Damızlık Koç-Teke Alımı *

*: Birliklerce kurulacak işletmeye inşaatın tamamlanmasına müteakip koç-teke alımının gerçekleşeceği zaman yukarıda belirtilecektir.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Projenin hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği yazılacaktır.

EK-13

DAMIZLIK KOÇ-TEKELERİN

SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARI

 1. Damızlık koç ve tekelerin dış görünüş itibari ile ortak ırk özelliklerini taşımalıdır.
 2. Damızlık koç ve tekeler döl verimi, vücut ağırlığı ve verim özellikleri bakımından ırk ortalamasının üzerinde olmalıdır.
 3. Damızlık olarak seçilecek koç ve tekeler seçim tarihinde en az 12-36 aylar arasında olmalıdır.
 4.   Ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler canlı olmalıdır.
 5.   Testisler scratum kesesine inmiş olmalıdır.
 6.   Testisler birbirine simetrik olmalıdır 
 7.   Bir çift daimi dişleri çıkmış olmalıdır.
 8.   Koyun ve keçi brusellozu hastalık testleri sonuçları negatif olmalıdır.
 9.   Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
 10.   Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.
 11.   Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırk/ırklar olmalıdır.
 12.  Halk elinde ıslah projesi kapsamında alınacak koç/tekeler sürü içerisindeki koç/tekelerden proje lideri tarafından seçilip damızlık adayı olarak ayrılan koç/tekelerden olması zorunludur.

               

inanın kapalı alan büyüklüğü (

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EK-14

……………. İLİ ÖDEME İCMAL CETVELİ (HAYVAN ALIMI HARİÇ)

HİBE  KONULARI

Başvuru Sahibi(Birlik)

İlçesi

İlçe Kodu

Vergi No

Makine-Ekipman Alımı

Yeni İnşaat Yatırımı (ağıl)

Rehabilitasyon İnşaatı(ağıl)

TOPLAM HİBE

 TUTARI (TL)

Toplam

Yatırım Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı

(TL)

Toplam Yatırım Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı  (TL)

Toplam Yatırım Tutarı (TL)

Ödenecek Hibe Tutarı  (TL)

TOPLAM

Ek: İPYB tarafından hazırlanıp imzalanmış olan

İnşaat ile ilgili ayrıntılı rapor.

İPDK ÜYELERİ TARAFINDAN İMZALANACAKTIR.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EK-15

 ……………. İLİ ÖDEME İCMAL CETVELİ (HAYVAN ALIMI )

                              

Sıra No

Başvuru Sahibi

Gerçek / Tüzel kişiler

İlçesi

İlçe Kodu

T.C. No/Vergi No

Hayvan Alımı

TOPLAM HİBE*

 TUTARI (TL)

KOÇ

TEKE

Hayvan

Irkı/ırkları

Hayvan Sayısı

(Baş)

Toplam

Yatırım Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı

(TL)

Hayvan

Irkı/ırkları

Hayvan Sayısı

(Baş)

Toplam

Yatırım Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı

(TL)

1

2

3

4

5

6

7

TOPLAM

Ek: Hayvan alımları ayrıntılı rapor (İPYB tarafından hazırlanıp imzalanacak)

*: Koç Ve Teke Hibe Toplamı Yazılacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                           EK-16

DÖNEM RAPORU

Yatırım Gerçekleşme Seviyesi

İnşaat Aşaması

Birlik Adı

Proje Kapasitesi

Temel

Atılmış

Su Basmanı tamamlanmış

Duvarlar

Örülmüş

Çatı

Örtülmüş

İnşaat

Tamamlanmış

                        1- Dönem raporları yılın projeleri için ayrı ayrı tablolarda düzenlenecektir.

                       2-İzin verilen yatırımcının projesinde yer alan yatırım kalemlerinden, gerçekleştirilen aşamalar için (x) ile işaretlenir. Projesinde yer almayan yatırım

kalemi ve aşamaları boş bırakılır.

                        3-Henüz projesini onaylatmayanlar ile vazgeçenler belirtilecektir.

                               * Tablo yılda bir kez doldurulacak ve 15 Ocak’ta Bakanlıkta olacak şekilde gönderilecektir.

         Hazırlayan

            Kontrol Eden

Onaylayan

   Proje Sorumlusu

          Şube Müdürü

İl Müdürü

 

EK-17

DAMIZLIK KOÇ-TEKE

TESLİM-TESELLÜM BELGESİ

Damızlık koç-teke yetiştiriciliği yatırımları hibe desteği kapsamında kurulan işletmede bulunan ve Bakanlık seçim heyetince bu işletmeye; halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden/ Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler/TİGEM işletmelerinden seçilmiş adıma ve aşağıda kulak küpe numaraları yazılı olan ….. baş Damızlık Koç-Teke’yi teknik şartnamede belirtildiği gibi sağlam, sağlıklı ve gerekli test ve aşıları yapılmış olarak…….. İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden teslim aldım.

            TESLİM ALINAN DAMIZLIKLARIN KULAK NO / NO’LARI:

1-

2-

3-

4-

5-

TESLİM EDEN (BİRLİK ADINA)                                                                                                      TESLİM ALAN

Adı, soyadı, unvanı                                                                                                             Adı, soyadı, unvanı

       (İmza )                                                                                                                                  (İmza)   

EK-18

TAAHHÜTNAME

( Yetiştirici Tarafından Koç-Teke Alımları İçin)

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yer alan hibe destekleme konularından koç veya teke alımı için …………………. İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatım sonucu Karar, Tebliğ (2017/18) ve Uygulama Rehberinde belirlenen kurallar kapsamında damızlık koç/tek alımı hibe destekleme başvurum kabul edilmiştir.

            Bu kapsamda,

1-Satın alınan damızlık koç/tekeleri mücbir sebepler dışında elden çıkarmayacağıma ve işletme faaliyetlerimi başvuru şartlarındaki minimum işletme varlığı ile 2(iki) yıl süre ile devam ettireceğimi,

2-Damızlık koç / teke tercihlerinde bölgemizde yaygın olarak bulunan ırkların desteklemeden yararlanacağını,

3-Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçiminde kendim katılmadığımda, tercih ettiğim ırklardan İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince yapılan seçimi sonucunu kabul ettiğimi,

5-Saklanması gereken belgeleri beş (5) yıl süre ile saklayacağımı, istenilen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi,

6-Uygulama rehberinin “3.4 Desteklemeden Yararlanamayacaklar Olanlar” bölümünün (d) maddesine uygun hareket edeceğime, etmediğim takdirde ödenen desteklemeyi iade edeceğimi

7-5488 sayılı Tarım Kanununda yer alan;

“MADDE 23- Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek kişi ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Bu kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar” hükümlerini bildiğimi ve devlet memuru, kamu işçisi ve devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olmadığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim...... / ..... / 2017.

                                                   

YETİŞTİRİCİ                                                                                    İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adı-Soyadı / İmza                                                                             Adı-Soyadı / İmza

                                                                                                                             EK-19

TAAHHÜTNAME

(Birlik Tarafından Koç-Teke Alımları İçin)

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yer alan hibe destekleme konularından yeni kurulan işletmeler ile kurulu bulunan ağıllar için; Rehabilitasyon/kapasite artırımı/ Makine ve Ekipman alımından en az birinden hibe desteğinden yararlanmam durumunda yeni kurulan veya faal olan işletmeye birliğimizce Karar, Tebliğ (2017/18) ve Uygulama Rehberinde belirlenen kurallar kapsamında 500 baş koç- teke alımı yapılarak bu işletmelerden koç-teke alamı yapacak o ildeki birlik üyelerine damızlık koç-teke satmayı birlik adına kabul ediyorum.

            Bu kapsamda,

1-Satın alınan damızlık koç/tekeleri mücbir sebepler dışında elden çıkarmayacağıma ve işletme faaliyetlerimi 5(beş) yıl süre ile devam ettireceğimi,

2-Damızlık koç / tek tercihlerinde bölgemizde yaygın olarak bulunan ırkların işletmeye alımını yapmayı,

3-Hibe kapsamında işletmeye satın alınacak erkek materyalin seçiminde tercih edilen ırklardan İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince yapılan seçimi sonucunu kabul ettiğimi,

5-Saklanması gereken belgeleri beş (5) yıl süre ile saklayacağımı, istenilen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi,

6-Uygulama rehberinin “3.4 Desteklemeden Yararlanamayacaklar Olanlar” bölümünün (e) maddesine uygun hareket edeceğime, etmediğim takdirde ödenen desteklemeyi iade edeceğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim...... / ..... / 2017

                                                   

BİRLİK ADINA YETKİLİ KİŞİ                                 Adı-Soyadı / İmza

                                                                                                                                                                         EK-20

DEĞERLENDİRME PUAN KRİTERLERİ

( Hayvan Alımına Müracaat Edecek Gerçek/Tüzel Kişilere Ait Sıralamayı Belirlemek İçin )

KRİTERLER

Puan

Referans Puanı

Aldığı Puan

1-Başvuru sahibinin niteliği

Genç çiftçi (18-40 yaş), kadın çiftçi ve engelli çiftçi

10

10

Yukarıdaki kriterlerin haricindeki bireysel başvurular

5

Başvuru sahibinin Tüzel kişiliğe sahip olması

2

2-Yatırım yerinin karakteristiği

Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması

10

4

Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması

6

Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/ belde belediye sınırları içinde olması

8

Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5.000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki Köy sınırları içinde olması

10

3-Başvuru sahibinin Bakanlık hayvancılık kayıt sistemine kayıtlılık durumu

Başvuru sahibinin 1 yıl ve daha az Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması

20

3

Başvuru sahibinin 1-2 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması

5

Başvuru sahibinin 2-3 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması

10

Başvuru sahibinin 3-4 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması

15

Başvuru sahibinin 4 yıldan fazla sürede Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması

20

4-Başvuru sahibinin hayvancılık konusunda eğitimi

Hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair herhangi bir belgesi yoksa

20

3

Başvuru sahibi Bakanlık veya hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair kurs bitirme belgesi veya başarı belgesinin olması

5

Başvuru sahibinin Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına sertifikasının olması

10

Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında ön lisans diploması olması

15

Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında lisans diploması olması

20

5-Başvuru sahibinin hayvan varlığı ( küçükbaş)

 50-100

10

10

 101-150

8

 151-200

7

 201-250

6

 251-300

5

 301-350

4

 351-400

3

 401-450

2

450 ve üzeri

1

6-Başvuru sahibinin hayvanlarının sigortalı olması

10

10

7-İl Müdürlüğü Değerlendirme Puanı

20

1- 20

 

(*)Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

 1. Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,
 2. Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,
 3. Genel kanuni grev,
 4. Genel salgın hastalık,
 5. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yatırımcının İl Müdürlüğüne  yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir ve İl Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunar.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]